Publications

Find Publications

Refine your search by selecting items below:

  • Topics:

  • Document Type:

  • Language:

  • Sort Order:

Found 159 Results


Know Your Rights: A Guide for Child and Family Service Providers Serving People Living with HIV

This guide was written for child and family service providers who provide support and assistance to people living with or affected by HIV.


Pagkapribado at pagsisiwalat: mga tanong at sagot na ukol sa mga isyu sa pagkapribado at pagsisiwalat na nauugnay sa HIV para sa mga provider ng kababaihan

Sinasagot ng dokumentong ito ang ilang karaniwang legal na tanong na may-kaugnayan sa HIV, ng mga ahensyang naghahatid-serbisyo sa kababaihan sa Canada. Ang impormasyon ay makakatulong sa mga service provider na bigyang-kaalaman at ituro sa mga babaeng tinutulungan nila, na makakuha ng legal na impormasyon at suporta kapag kinakailangan. Ito ay maghaharap din ng gabay … Read more


PAGSISIWALAT, PAGKAPRIBADO AT PAGIGING MAGULANG

Nabubuhay nang may HIV: Alamin ang Iyong mga Karapatan PAGSISIWALAT, PAGKAPRIBADO  AT PAGIGING MAGULANG Mga Tanong at Sagot [Know Your Rights 8: Disclosure, privacy and parenting in Tagalog]


PAGSISIWALAT SA PAARALAN AT DAYCARE

Nabubuhay nang may HIV: Alamin ang Iyong mga Karapatan PAGSISIWALAT SA PAARALAN AT DAYCARE Mga Tanong at Sagot [Know Your Rights 7: Disclosure in school and daycare in Tagalog]


PAGKAPRIBADO AT MGA RECORD NG KALUSUGAN

Nabubuhay nang may HIV: Alamin ang Iyong mga Karapatan PAGKAPRIBADO AT MGA RECORD NG KALUSUGAN Mga Tanong at Sagot [Know Your Rights 6: Privacy and health records in Tagalog]


ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਵਾਸਤੇ HIV-ਸਬੰਿਧਤ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੈਨੇ ਡਾ ਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ HIV-ਸਬੰਿਧਤ ਕਨੰ ੂਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨੰ ੂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ੂ ਉਿਚਤ ਕਨੰ ੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਿਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ … Read more


PAGSISIWALAT BILANG ISANG PASYENTE

Nabubuhay nang may HIV: Alamin ang Iyong mga Karapatan PAGSISIWALAT BILANG ISANG PASYENTE Mga Tanong at Sagot [Know Your Rights 5: Disclosure as a patient in Tagalog]


ਖੁਲਾਸਾ, ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇਬੱਿਚਆਂਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ

HIV ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ:ਆਪਣੇਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰ ੂ ਜਾਣੋ ਖੁਲਾਸਾ, ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇਬੱਿਚਆਂਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇਜਵਾਬ [Know Your Rights 8: Disclosure, privacy and parenting in Punjabi]


PAGSISIWALAT AT POST-SECONDARY NA EDUKASYON

Nabubuhay nang may HIV: Alamin ang Iyong mga Karapatan PAGSISIWALAT AT POST-SECONDARY NA EDUKASYON Mga Tanong at Sagot [Know Your Rights 4: Disclosure and post-secondary education in Tagalog]


ਸਕੂਲ ਅਤੇਡੇ-ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਖੁਲਾਸਾ

HIV ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ:ਆਪਣੇਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰ ੂ ਜਾਣੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇਡੇ-ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇਜਵਾਬ [Know Your Rights 7: Disclosure in school and daycare in Punjabi]


Page 2 of 16