Conozca sus derechos: Guía para padres que viven con VIH

Este recurso fue elaborado para padres actuales o futuros que viven con VIH, incluidas mujeres, hombres transgénero y de género no binario. Su propósito es ofrecer información práctica y difundir datos sobre algunas de las áreas de preocupación principales que pueden tener los padres que viven con o se ven afectados por el VIH. Know … Read more

Sex Offender Registries: Fact Sheet

This fact sheet discusses common questions regarding sex offender registries in Canada in the context of the criminal law and HIV non-disclosure. This is general legal information and not legal advice. If you want legal advice specific to your situation, you should talk to a lawyer.

Know Your Rights: Guide for Parents Living with HIV

This resource was produced for parents or prospective parents living with HIV, including women, transgender men and non-binary people. Its aim is to provide practical information and to foster knowledge about some of the main areas of concern that parents living with or affected by HIV may have. Also available in Spanish and Swahili.

Indigenous communities: HIV, privacy and confidentiality

Knowing your rights and responsibilities when it comes to HIV disclosure, privacy and confidentiality is an important way to protect your privacy. This guide provides answers to common questions on disclosure, privacy and confidentiality in the health care settings, workplaces, post-secondary institutions and other settings — places where many Indigenous people living with HIV have … Read more

Pagkapribado at pagsisiwalat: mga tanong at sagot na ukol sa mga isyu sa pagkapribado at pagsisiwalat na nauugnay sa HIV para sa mga provider ng kababaihan

Sinasagot ng dokumentong ito ang ilang karaniwang legal na tanong na may-kaugnayan sa HIV, ng mga ahensyang naghahatid-serbisyo sa kababaihan sa Canada. Ang impormasyon ay makakatulong sa mga service provider na bigyang-kaalaman at ituro sa mga babaeng tinutulungan nila, na makakuha ng legal na impormasyon at suporta kapag kinakailangan. Ito ay maghaharap din ng gabay … Read more

PAGSISIWALAT, PAGKAPRIBADO AT PAGIGING MAGULANG

Nabubuhay nang may HIV: Alamin ang Iyong mga Karapatan PAGSISIWALAT, PAGKAPRIBADO  AT PAGIGING MAGULANG Mga Tanong at Sagot [Know Your Rights 8: Disclosure, privacy and parenting in Tagalog]

PAGSISIWALAT SA PAARALAN AT DAYCARE

Nabubuhay nang may HIV: Alamin ang Iyong mga Karapatan PAGSISIWALAT SA PAARALAN AT DAYCARE Mga Tanong at Sagot [Know Your Rights 7: Disclosure in school and daycare in Tagalog]

PAGKAPRIBADO AT MGA RECORD NG KALUSUGAN

Nabubuhay nang may HIV: Alamin ang Iyong mga Karapatan PAGKAPRIBADO AT MGA RECORD NG KALUSUGAN Mga Tanong at Sagot [Know Your Rights 6: Privacy and health records in Tagalog]