Love and Respect: Q&A on Jamaican TV ad court case

  In 2012, Jamaican human rights activists and AIDS-Free World produced “Love and Respect,” a short, 30-second video advertisement calling for respect for the basic human rights of Jamaican LGBTI people. However, television stations in Jamaica refused to air it as a paid advertisement. prompting this legal proceeding. Jamaican human rights activist, Maurice Tomlinson, is pursuing … Read more

Pagkapribado at pagsisiwalat: mga tanong at sagot na ukol sa mga isyu sa pagkapribado at pagsisiwalat na nauugnay sa HIV para sa mga provider ng kababaihan

Sinasagot ng dokumentong ito ang ilang karaniwang legal na tanong na may-kaugnayan sa HIV, ng mga ahensyang naghahatid-serbisyo sa kababaihan sa Canada. Ang impormasyon ay makakatulong sa mga service provider na bigyang-kaalaman at ituro sa mga babaeng tinutulungan nila, na makakuha ng legal na impormasyon at suporta kapag kinakailangan. Ito ay maghaharap din ng gabay … Read more

PAGSISIWALAT, PAGKAPRIBADO AT PAGIGING MAGULANG

Nabubuhay nang may HIV: Alamin ang Iyong mga Karapatan PAGSISIWALAT, PAGKAPRIBADO  AT PAGIGING MAGULANG Mga Tanong at Sagot [Know Your Rights 8: Disclosure, privacy and parenting in Tagalog]

PAGSISIWALAT SA PAARALAN AT DAYCARE

Nabubuhay nang may HIV: Alamin ang Iyong mga Karapatan PAGSISIWALAT SA PAARALAN AT DAYCARE Mga Tanong at Sagot [Know Your Rights 7: Disclosure in school and daycare in Tagalog]

PAGKAPRIBADO AT MGA RECORD NG KALUSUGAN

Nabubuhay nang may HIV: Alamin ang Iyong mga Karapatan PAGKAPRIBADO AT MGA RECORD NG KALUSUGAN Mga Tanong at Sagot [Know Your Rights 6: Privacy and health records in Tagalog]

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਵਾਸਤੇ HIV-ਸਬੰਿਧਤ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੈਨੇ ਡਾ ਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ HIV-ਸਬੰਿਧਤ ਕਨੰ ੂਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨੰ ੂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ੂ ਉਿਚਤ ਕਨੰ ੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਿਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ … Read more

PAGSISIWALAT BILANG ISANG PASYENTE

Nabubuhay nang may HIV: Alamin ang Iyong mga Karapatan PAGSISIWALAT BILANG ISANG PASYENTE Mga Tanong at Sagot [Know Your Rights 5: Disclosure as a patient in Tagalog]

PAGSISIWALAT AT POST-SECONDARY NA EDUKASYON

Nabubuhay nang may HIV: Alamin ang Iyong mga Karapatan PAGSISIWALAT AT POST-SECONDARY NA EDUKASYON Mga Tanong at Sagot [Know Your Rights 4: Disclosure and post-secondary education in Tagalog]

ਸਕੂਲ ਅਤੇਡੇ-ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਖੁਲਾਸਾ

HIV ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ:ਆਪਣੇਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰ ੂ ਜਾਣੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇਡੇ-ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇਜਵਾਬ [Know Your Rights 7: Disclosure in school and daycare in Punjabi]