Pagkapribado at pagsisiwalat: mga tanong at sagot na ukol sa mga isyu sa pagkapribado at pagsisiwalat na nauugnay sa HIV para sa mga provider ng kababaihan

Sinasagot ng dokumentong ito ang ilang karaniwang legal na tanong na may-kaugnayan sa HIV, ng mga ahensyang naghahatid-serbisyo sa kababaihan sa Canada. Ang impormasyon ay makakatulong sa mga service provider na bigyang-kaalaman at ituro sa mga babaeng tinutulungan nila, na makakuha ng legal na impormasyon at suporta kapag kinakailangan. Ito ay maghaharap din ng gabay tungkol sa kanilang mga responsibilidad patungkol sa impormasyong may-kaugnyan sa HIV.

Abril 2012

[La confidentialité et la divulgation : questions et réponses en lien avec le VIH et les questions de divulgation, à l’intention des fournisseurs de services aux femmes en Tagalog]
Auteur
Sujet
Langue